Юридическо лице. Участник в търговско дружество

Ние ще Ви консултираме и ще изготвим за Вас необходимите документи при:

 • Първоначална регистрация на дружество и придобиване на участие в учредено дружество с парична или непарична вноска.
 • Промяна на представителството и промяна на други обстоятелства, вписани в Търговския регистър при Агенция по вписванията.
 • Увеличаване или намаляване капитала на дружеството.
 • Прекратяване на участие в търговско дружество.
 • Обявяване на актове в Търговския регистър при Агенция по вписванията.
 • Провеждане на събрания на управителните органи на дружеството.
 • Провеждане на процедури по прекратяване и ликвидация.
 • Преобразуване на дружество чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма и прехвърляне на имуществото върху едноличния собственик.
 • Учредяване на консорциум/холдинг.
 • Въпроси, отнасящи се до данъчното облагане на юридически лица, включително при преобразуване на търговски дружества.
 • Предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност или обявяване в несъстоятелност на търговско дружество.

В случай че за извършването на Вашата дейност е необходимо да се снабдите с разрешение или лиценз, ние ще изготвим за Вас всички изискуеми документи и ще Ви съдействаме при провеждане на съответната процедура пред компетентните органи.

Вашето търговско дружество може да получи от нас необходимите правни и финансови услуги относно цялостната му дейност, които включват както изброените по-горе, така и пълно съдействие при преговори за сключване и прекратяване на търговски договори, придобиване и/или прехвърляне на активи, взаимоотношения с работници/служители, консултации по данъчното законодателство.