Предприятие. Работодател. Страна по договор

Ние ще Ви консултираме относно и ще изготвим за Вас:

  • Документи за сключване, изменение и прекратяване на трудови правоотношения;
  • Вътрешни правила, заповеди, инструкции и други документи за работодателя, необходими съгласно трудовото законодателство;
  • Договори и споразумения с Вашите доставчици и/или клиенти;
  • Покани за доброволно изпълнение и споразумения за извънсъдебно събиране на вземания;
  • Правни становища по спорни казуси, които желаете да разрешите.